کاندید (Candid)

کاندید با شعار قدرت طبیعت برای مراقبت از مو، با استفاده از ترکیبات گیاهی در کنار سایر ترکیبات شناخته شده فرموله شده است.


ابتدای صفحه